Stacja Kontroli Pojazdów czynna od 7:00 do 15:00-tej. Zapraszamy!!!Uwaga! W czasie wakacji w dniach od 24.06 do 5.07. 2024r oraz od 15.08 do 31.08 2024r stacja nieczynna. W pozostałe dni wakacyjne zapraszamy od 7:00 do 12:00.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://ckziuostrowiec.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwester Misiura, adres e-mail: admin@zs1.net . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 266 78 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim pracuje w lokalizacji: ul. Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne oraz podpiwniczenie.

 

Dojazd do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski:

 

Do budynku szkoły można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej. W odległości ok. 200 m od wejścia głównego do budynku szkoły znajduje przystanek autobusowy IŁŻECKA P.K. (Ostrowiec Św. / Iłżecka / 03). Ponadto w odległości 300 m - 400 m znajdują się przystanki IŁŻECKA/POWIAT 1 (Ostrowiec Św. / Iłżecka / 01), POLNA/LIDL 1 (Ostrowiec Św. / Polna / 06). W ramach komunikacji miejskiej na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się z rozkładem jazdy obowiązującym na w/w przystankach. Autobusy komunikacji miejskiej poruszające się po terenie miasta są niskopodłogowe.

 

Dostępność parkingu budynku głównego

Przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się ogólnodostępny parking. Nawierzchnia parkingów wykonana jest z kostki brukowej.

 

Wejście do budynku głównego

Drzwi do budynku są jednoskrzydłowe. Drzwi otwierane są ręcznie, przeszkolone w kolorze brązowym. Dostępność budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – ul. Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski dla interesantów:

  • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie parter budynku szkoły.
  • W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Brak w budynku pętli indukcyjnej oraz windy.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  • Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).
Data dodania: 2022-03-30 20:40:28
Data edycji: 2022-03-30 22:08:19
Ilość wyświetleń: 1259

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej