Samorząd Uczniowski

Witamy wszystkich internautów na nowej stronie Samorządu Uczniowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mamy nadzieję, że odsłona naszego portalu przypadnie Wam do gustu. Zapraszamy do oglądania wszystkich artykułów, galerii, w której znajdziecie wiele ciekawych fotek z życia szkoły

                                                                       Życzymy przyjemnego korzystania!

                                                                                                                                                                                                                               

 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    Samorząd Uczniowski jest w świetle obowiązującego prawa jednym z organów szkoły, niezależnym od administracji światowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

    Powołanie Samorządu Uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z jej zapisem Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, którzy w demokratycznych wyborach wyłaniają swoich przedstawicieli zasiadających w organach SU.

   Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Zarząd Samorządu Uczniowskiego reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej. Członkowie Samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać problemy uczniów a także podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Rolę doradcy spełniają opiekunowie Samorządu, wybrani przez uczniów spośród nauczycieli szkoły.

    W naszej szkole samorządność uczniowska ma wieloletnią tradycję. Działalność opiera się głównie na tworzonym co roku Planie Pracy Samorządu Uczniowskiego, który jest opracowany z pomocą opiekunów i zatwierdzony podczas zebrania Zarządu SU.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY

Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

  oceniania, klasyfikowania i promowania

  form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności

Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak:

   prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

    prawo do organizacji życia szkolnego

  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły

     prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna samorządu

Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej

Opracowuje plan zamierzeń na każdy kolejny rok działalności

Dba o dobre imię i honor szkoły reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią

ORGANA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Organami samorządu, które reprezentują ogół uczniów, są:

  samorządy klasowe - wybierane według wewnętrznych regulaminów klasowych

•  samorząd szkolny, w skład którego wchodzą uczniowie wybrani w demokratycznych wyborach

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  Samorząd Szkolny organizuje pracę samorządu uczniowskiego, reprezentuje go przed nauczycielami i dyrekcją szkoły

    opiniuje skład pocztu sztandarowego

    dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji

    angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska 

    organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne na terenie szkoły

ZADANIA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Opiekunowie samorządu uczniowskiego:

    czuwają nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego

    zwołują zebrania Samorządu Uczniowskiego

  pośredniczą w rozmowach z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły w sprawach szkoły i uczniów

    inspirują pracę samorządu szkolnego

  czuwają nad zgodnością planu pracy i działań samorządu z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły i uchwałami rady pedagogicznej

 
OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC SU:

  udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu Uczniowskiego, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły

 zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły

 zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności SU (udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.)

 wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętych przez władze szkolne stanowisku

   czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły

  Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia SU, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

UCZEŃ MA PRAWO DO:

   właściwie zorganizowanie efektu kształcenia

   opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo

   ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej

•  poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich

   troskliwego i życzliwego traktowania

    swobodnego wyrażania myśli przekonań, jeśli nie narusza dobra innych

    rozwijania zainteresowań

  reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach itp., zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami

 sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK

    uczyć się systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach

    godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią

    dbać o piękno mowy ojczystej

    dbać o czysty i schludny wygląd

     okazywać szacunek dorosłym  i kolegom

     dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów

  pomagać słabszym i przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności

     szanować poglądy i przekonania innych ludzi

     szanować wolność i godność osobistą i drugiego człowieka

     tworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości i zrozumienia

     troszczyć się o mienie szkoły i dbać o jej estetyczny wygląd

      nie wnosić na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych