Rekrutacja 2021/2022

 

Witamy wszystkich ósmoklasistów stojących przed wyborem przyszłej ścieżki zawodowej! 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2021/2022- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

..........................................................................................................................................................................................  

 

Informacja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej
Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.

 na rok szkolny 2021/2022 

 

 Terminarz składania dokumentów: pobierz

 

Nasz oferta dla absolwentów szkół podstawowych:

 Technikum nr4 na podbudowie szkoły podstawowej:

-technik mechanik ( operator obrabiarek skrawających)

-technik pojazdów samochodowych

-technik usług fryzjerskich

 

Szkoła Branżowa I stopnia nr4 na podbudowie szkoły podstawowej:

- kierowca mechanik

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektryk

- fryzjer

 

Wymagane dokumenty: 

 

  •      wniosek wypełniony, wydrukowany i podpisany przez ucznia oraz jednego z rodziców/prawnych opiekunów,
  •      świadectwo (lub jego kopia) ukończenia szkoły podstawowej,
  •      zaświadczenie (lub jego kopia) o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  •      3 fotografie z danymi na odwrocie (imię, nazwisko),
  •      karta zdrowia ucznia (może być dostarczona po zakończeniu rekrutacji),
  •      zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o możliwości kształcenia się w wybranym zawodzie. 

 

 

 

,