Staże w Budapeszcie maj/czerwiec 2019r
Staże w Milano - stadion San Siro
Milano - Muzeum nauki i technologii Leonardo Da Vinci
Staże w Budapeszcie

Wieści z Mediolanu i Budapesztu

61396481 1298785613617357 8359171586938372096 o    20190527 102727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr ue budapeszt      projekt ue budap

 

projekt ue bud      projekt ue buda

 

 

      

 Pierwszy dzień stażu

Staże zawodowe w Mediolanie i Budapeszcie

 

Fundusze EU

 

     Unia EU

 

 

                                                   

 

 

          25 maja 2019r. 27 osobowa grupa uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyjechała na 2-tygodniowy staż zawodowy do Mediolanu we Włoszech (15 osób) oraz do Budapesztu na Węgrzech (12 osób) w ramach projektu „STAŻ – PRACA – KARIERA!”.

            Młodzież będzie doskonalić swoje umiejętności zawodowe w nowoczesnych, profesjonalnych i pełnych innowacji firmach.

         Staże realizowane są w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  

 

W2a    W2b

BEZPIECZNA SZKOŁA

 
Obowiązki pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Jednym z najważniejszych obowiązków rodzicielskich jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Szkoła jako instytucja edukacyjno-wychowawcza jest zobowiązana do wspierania rodziców w ich roli oraz zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Dlatego też chcemy przybliżyć Państwu temat bezpieczeństwa, zwrócić uwagę na różnego rodzaju zagrożenia oraz wskazać, w jakich instytucjach można szukać pomocy.

OBOWIĄZKI SZKOŁY
 • zapewnić uczniom bezpieczeństwo na terenie szkoły;
 • dbać o stan techniczny budynku;
 • dbać o bezpieczeństwo mienia szkoły oraz przebywających w niej osób (zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą);
 • przeciwdziałać aktom agresji i przemocy oraz cyberprzemocy;
 • dbać o przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm;
 • zapewnić podopiecznym zdrowy, harmonijny i bezpieczny rozwój edukacyjny, osobowy i społeczny;
 • przeciwdziałać stosowaniu środków odurzających (profilaktyka uzależnień);
 • edukować społeczność szkolną w zakresie zagrożeń, profilaktyki i konsekwencji niepożądanych zachowań (także na lekcjach przedmiotowych);
 • obejmować szczególną opieką uczniów przejawiających trudne zachowania lub zagrożonych demoralizacją;
 • współpracować ze specjalistami i organami zewnętrznymi (np. Strażą Miejską, Policją, Sądami, Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami).
Najważniejsze dokumenty szkolne, takie jak Statut CKZiU oraz Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, zawierają treści dotyczące bezpieczeństwa uczniów.
Ponadto w szkole istnieją:
1. Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w CKZiU.
2. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych (podejrzenie ucznia o spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających, gdy nauczycie znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, postępowania nauczyciela
wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego…)
3. Procedura „Niebieskiej Karty” – przeciwdziałanie przemocy w CKZiU
4. Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego oraz skażeń biologicznych i chemicznych w obiektach szkoły
5. Procedura postępowania w sytuacji ataku terrorystycznego w CKZiU”
 • Wtargnięcie napastnika do szkoły
 • Użycie broni palnej na terenie szkoły
 • Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU LUB ZNALEZIENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO ORAZ SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH W OBIEKTACH SZKOŁY

Procedura "Niebieskiej Karty" - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Procedura postępowania w sytuacji ataku terrorystycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W  SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

 

 

Drodzy Maturzyści!!!

Życzymy Wam połamania piór, aby Wasz egzamin okazał się znakomitym wstępem w dorosłe życie.

Wszyscy trzymamy  za Was kciuki!!!!!  

pobrany plik

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.