GALA STYPENDYSTÓW STAROSTY POWIATU OSTROWIECKIEGO czerwiec 2019r.
Staże w Budapeszcie maj/czerwiec 2019r
Staże w Milano - stadion San Siro
Milano - Muzeum nauki i technologii Leonardo Da Vinci
Staże w Budapeszcie

BEZPIECZNA SZKOŁA

 
Obowiązki pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Jednym z najważniejszych obowiązków rodzicielskich jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Szkoła jako instytucja edukacyjno-wychowawcza jest zobowiązana do wspierania rodziców w ich roli oraz zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Dlatego też chcemy przybliżyć Państwu temat bezpieczeństwa, zwrócić uwagę na różnego rodzaju zagrożenia oraz wskazać, w jakich instytucjach można szukać pomocy.

OBOWIĄZKI SZKOŁY
 • zapewnić uczniom bezpieczeństwo na terenie szkoły;
 • dbać o stan techniczny budynku;
 • dbać o bezpieczeństwo mienia szkoły oraz przebywających w niej osób (zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą);
 • przeciwdziałać aktom agresji i przemocy oraz cyberprzemocy;
 • dbać o przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm;
 • zapewnić podopiecznym zdrowy, harmonijny i bezpieczny rozwój edukacyjny, osobowy i społeczny;
 • przeciwdziałać stosowaniu środków odurzających (profilaktyka uzależnień);
 • edukować społeczność szkolną w zakresie zagrożeń, profilaktyki i konsekwencji niepożądanych zachowań (także na lekcjach przedmiotowych);
 • obejmować szczególną opieką uczniów przejawiających trudne zachowania lub zagrożonych demoralizacją;
 • współpracować ze specjalistami i organami zewnętrznymi (np. Strażą Miejską, Policją, Sądami, Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami).
Najważniejsze dokumenty szkolne, takie jak Statut CKZiU oraz Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, zawierają treści dotyczące bezpieczeństwa uczniów.
Ponadto w szkole istnieją:
1. Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w CKZiU.
2. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych (podejrzenie ucznia o spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających, gdy nauczycie znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, postępowania nauczyciela
wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego…)
3. Procedura „Niebieskiej Karty” – przeciwdziałanie przemocy w CKZiU
4. Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego oraz skażeń biologicznych i chemicznych w obiektach szkoły
5. Procedura postępowania w sytuacji ataku terrorystycznego w CKZiU”
 • Wtargnięcie napastnika do szkoły
 • Użycie broni palnej na terenie szkoły
 • Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU LUB ZNALEZIENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO ORAZ SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH W OBIEKTACH SZKOŁY

Procedura "Niebieskiej Karty" - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Procedura postępowania w sytuacji ataku terrorystycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W  SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

 

 

Drodzy Maturzyści!!!

Życzymy Wam połamania piór, aby Wasz egzamin okazał się znakomitym wstępem w dorosłe życie.

Wszyscy trzymamy  za Was kciuki!!!!!  

pobrany plik

"I TY możesz uratować komuś życie"

8 maja w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom – "I TY możesz uratować komuś życie". Szkolenie przeprowadzono wśród uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Branżowej I stopnia. Zajęcia poprowadziła pani Beata Barska – Jagiełło, która na co dzień jest ratownikiem medycznym i pracownikiem PCK. Podczas zajęć młodzież w formie ćwiczeń praktycznych, nauczyła się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje, jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, w jaki sposób przeprowadzić rozmowę telefoniczną i wezwać pomoc do dosoby poszkodowanej oraz w jaki sposób ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Do tego zostały wykorzystane materiały dydaktyczne przygotowane przez PCK m.in. manekin, zestaw do defibrylacji, jama brzuszna. Na manekinie młodzież ćwiczyła w jaki sposób pomóc osobie rannej, która nie oddycha. Uczniowie ćwiczyli uciski ratownicze – 2 wdechy i 30 ucisków klatki piersiowej oraz w jakich okolicznościach i w jaki sposób należy zastosować zestaw do defibrylacji. Zajęcia okazały się bardzo aktakcyjne. Młodzież chętnie współpracowała z prowadzącą a efekt szkolenia został osiągnięty. Uczniowie oswoili się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym oraz tego, że potrafi prawidłowo wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki takim zajęciom wiemy, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie i  innych.
Zajęcia zorganizował Samorząd Uczniowski wraz z panem Mikołajem Chałupczakiem.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW!!!

Informacje na temat zajęciach w dniu 26.04.2019r znajdują się na naszym e-dzienniku.

 

Informacje na temat zajęciach w dniu 25.04.2019r znajdują się na naszym e-dzienniku.

 

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.